Tehnologija inkubiranja

Pravilno inkubiranje jaja, odnosno tehnologija inkubiranja, je jedan od važnih faktora za obezbeđenje kvalitetnog priplodnog podmladka živine. Zbog toga je važno da se neprestalno kontrolišu i optimizuju sve faze inkubacije jaja. Inkubacija jaja je pod uticajem mnogih faktora. U inkubatorskoj stanici na neke od tih faktora više ne možemo uticati i popravljati kvalitet nasadnih jaja jer oni zavise od uslova koji su postojali na farmi. Kada priplodna jaja stignu u inkubatorsku stanicu tada kvalitet priplodnog podmlatka zavisi samo od uslova inkubiranja.

KVALITET NASADNIH JAJA

Uspeh inkubacije u velikoj meri zavisi od kvaliteta nasadnih jaja, odnosno od toga da li jaja ispunjavaju određene kriterijume (Tabela 1.). Ljuska nasadnih jaja ne sme biti napukla, porozna, mekana naborana i sa izraženim krečnim naslagama. Svako nasadno jaje zaprljano krvlju ili izmetom, suviše okruglo ili suviše izduženo, suviše malo ili sa dva žumanceta ne koristi se za nasad (Slika 1.).

Slika 1 Oblici jaja

Slika 1. Nasadna jaja: a) jaje pravilnog oblika, b) jaje zaprljano krvlju, c) napuklo jaje, d) jaje zaprljano izmetom, e) suviše izduženo jaje, f) suviše okruglo jaje, g) jaje sa naboranom ljuskom, h) previše malo jaje i jaje sa dva žumanceta

SAKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE NASADNIH JAJA

Nasadna jaja se moraju  redovno sakupljati, najmanje tri puta dnevno. Ukoliko su nepovoljni temperaturni uslovi u objektu, sakupljanje treba obavljati svaka dva sata. Jaja se sakupljaju u čiste podloške, okrenuta vrhom na dole.

Način čuvanja i skladištenja jaja jedan je od najbitnijih faktora za uspeh inkubacije. Najbolja sposobnost leženja se postiže ako se jaja skladište od jednog do tri dana. Za ovo vreme jaje otpušta ugljen dioksid i povećava se pH vrednost belanca sa 7,6 na 8,8-9,3. Vrednost pH žumanca je konstantna i iznosi 6,5, što je optimalno za razvoj embriona.

Ukoliko se jaja čuvaju 1-3 dana, temperatura prostorije treba biti 180C, a vlažnost vazduha 65-70%. Ako se jaja čuvaju 4-7 dana, moraju biti skladištena u prostorijama bez svetla, sa dobrom ventilacijom, temperaturom od 150C i vlažnošću vazduha oko 70-75%. Jaja ne bi trebalo čuvati duže od 7 dana jer se time značajno smanjuje uspeh inkubacije, ali ako do toga ipak dođe, temperatura treba da je niža (11-120C), a vlažnost vazduha veća (75-80%).

Tabela 2. Skladištenje nasadnih jaja

nasadna jaja

Slika 2. Nasadana jaja u ladici inkubatora (izvor: www. cobb-vantress.com)

DEZINFEKCIJA NASADNIH JAJA

Prva dezinfekcija vrši se na farmi, u posebnoj prostoriji, a druga dezinfekcija se vrši nakon poslednjeg klasiranja jaja u inkubatorskoj stanici. Cilj dezinfekcije je uništenje bakterija koje se nalaze na ljusci, da bi se sprečio njihov prodor kroz pore ljuske u unutrašnjost jajeta i njegova kontaminacija. Za dezinfekciju jaja se koristi formalin u tečnom stanju ili u prahu. Za dezinfekciju se mogu koristiti i druga sredstva, poput kvaternarnih jedinjenja amonijaka. Ako se koristi formalin u prahu, pre upotrebe se mora zagrejati u specijalnim posudama. Obično se 1 mprostora teretira sa 6 grama formalina u prahu pri temperaturi od 250C i vlažnosti vazduha od 75% u trajanju od 30 minuta. Tečni formalin se koristi u kombinaciji sa kalijum permanganatom i to 300 cm4% formalina se pomeša sa 20 g kalijum permanganata.

USLOVI INKUBACIJE

Pre ulaganja jaja u inkubatore potrebno ih je predgrevati, kako ne bi došlo do naglog zagrevanja i velike promene temperature za kratko vreme. Ako se hladna jaja izlože višim temperaturama okoline dolazi do kondenzovanja vodene pare na ljusci jajeta (Slika 3.). U posebnoj prostoriji je potrebno jaja lagerovati na temperaturi od 24-260C i relativnoj vlažnosti od 80% u toku 10-12 sati. Bez obzira na veličinu i tip inkubatora, uslovi ambijenta moraju pogodovati pravilnom razvoju embriona, kako bi uspeh leženja bio odgovarajući, a on se u zavisnosti od vrste živine kreće od 65% (teške rase gusaka), pa sve do preko 90% (laki tip kokoši).

Slika 3. Kondenzovanje vodene pare na ljusci nasadnih jaja

TEMPERATURA

Prvi važan parametar koji je potrebno obezbediti za inkubaciju jaja je odgovarajuća temperatura. U ležioniku ona se mora kretati u granicama od 37,5-38oC, dok u izležioniku može biti nešto niža od 37,2-37,5oC. Razlog nešto niže temperature u izležioniku je povećana metabolička toplota koji proizvodi embrion jajeta pred kraj inkubacije. U prvih 12 dana inkubacije temperatura ljuske jajeta treba da je 37,8 ± 0,1ºC, posle toga treba da se postepeno povećava do kraja inkubacije na 38,4 – 38,6 ± 0,2ºC.

VLAŽNOST VAZDUHA

Tokom inkubacije vodena para iz jajeta prolazi kroz pore na jajetu. Do osamnaestog dana inkubacije jaje treba da  izgubi 12% svoje težine.

Vlažnost vazduha u ležioniku treba da se kreće od 65-70% i u izležioniku 70-80%. Granice svakako mogu biti i nešto šire, ali svako drastičnije odstupanje dovodi do povećanog uginuća embriona. Potrebno je takođe napomenuti da svaka vrsta ima svoje specifične zahteve za odgovarajućom vlažnosti vazduha, a navedeni parametri odnose se na kokošija jaja.

VENTILACIJA

Treći faktor bitan za uspeh inkubacije je dobra ventilacija, odnosno obezbeđenje dovoljne količine kiseonika i odvođenje ugljen dioksida i viška toplote. Da bi se ispunio ovaj zahtev potrebno je ugraditi odgovarajući broj ventilatora i stalno kontrolisati njihovu ispravnost.

OKRETANJE JAJA

Okretanje jaja je bitan preduslov za pravilan razvoj embriona. Ona se okreću od 3. do 19. dana inkubacije u određenim vremenskim intervalima. Ona u lesama inkubatora stoje pod uglom od 45o, a zatim se okreću na drugu stranu za 90o. Učestalost okretanja u toku dana treba da je najmanje 8 puta.  Ako ova operacija izostane ili u slučaju da je ugao okretanja mali, procenat uginuća embriona se povećava, a procenat izleženih pilića se smanjuje. Okretanje takođe pomaže usmeravanje i preusmeravanje protoka vazduha kroz ležionik, a istovremeno sprečava nastanak vrućih tačaka.

 

Slika 4. Višeslojni inkubator

PROSVETLJAVANJE LJUSKE JAJETA

Izlaganjem jaja snopu jakog svetla -prosvetljavanjem jaja se vrši kontrola razvijenosti embriona. Prvo prosvetljavanje se vrši u periodu od 6-10 dana a drugo u vreme prebacivanja jaja u ležionik. Sva jaja u kojima se ugušio zametak ili se nije razvio izbacuju se iz inkubatora.

Inkubacija kokošijih jaja traje 21 dan. Ukoliko inkubacija traje kraće (20 dana) ili duže (22 dana) povećava se ugunuće izleženih pilića. Uzrok preranog leženja pilića može biti nepravilno skladištenje jaja ili povećana temperature u inkubatoru. Uzroci kasnog i neravnomernog leženja pilića su niska temperature inkubacije, neujednačena temperature u inkubatoru, jaja koja su duže skladištena.

Ukoliko se obezbede svi navedeni uslovi, može se očekivati da će procenat izleženih pilića biti zadovoljavajući. Međutim, u toku inkubacije uvek mogu nastati izvesni problemi koji rezultiraju povećanim uginućem embriona i slabijim procentom leženja. Neke od negativnih pojava do kojih može doći u toku inkubacije, kao i njihovi mogući uzroci, nabrojani su u tabeli 3.

Tabela 3. Negativne pojave do kojih može doći u toku inkubacije, njihovi mogući uzroci i korektive mere

Pojava Mogući uzroci Korektivne mere

Jaja u kojima se ne razvija embrion (neoplođena)

Nedovoljan broj petlova u jatu Povećati broj petlova
Kompeticija između petlova Ne koristiti suviše veliki broj petlova. Odgajati ih zajedno.
Suviše stari petlovi Zameniti ih mlađima
Velika gustina naseljenosti Obezbediti 3-5 ptica/m2
Bolest Sprovesti sve mere zaštite od bolesti

Krvavi prsten u jajetu

Neadekvatno skladištenje jaja Poštovati zahteve skladištenja jaja.
Temperatura inkubacije neadekvatna Proveriti termometar. Poštovati zahteve za temperaturom
Loša ishrana matičnog jata Hraniti roditelje prema tehnološkim zahtevima
Loša fumigacija Poštovati preporuke za fumigaciju

Rano uginuće embriona

Temperatura inkubacije neadekvatna Proveriti opremu. Poštovati zahteve za temperaturom
Neadekvatno okretanje jaja Okretati jaja najmanje tri puta na dan
Loša ventilacija Proveriti ispravnost ventilatora.
Bolest (najčešće salmonela) Ulagati jaja od zdravih jata, slobodnih od salmonele
Loša ishrana matičnog jata Hraniti roditelje prema tehnološkim zahtevima

Formirani pilići uginuli u ljusci

Niska relativna vlažnost Povisiti vlažnost prema preporukama
Temperatura inkubacije neadekvatna Proveriti termometar. Poštovati zahteve za temperaturom
Loša ventilacija Proveriti ispravnost ventilatora.
Neadekvatno okretanje jaja Okretati jaja najmanje tri puta na dan
Bolest ili loša ishrana matičnog jata Obezbediti adekvatnu zdravstvenu zaštitu; hraniti po preporukama

Nakljuvana jaja sa pilićima uginulim u ljusci

Nedovoljna vlažnost Povisiti vlažnost prema preporukama
Loša ventilacija Proveriti ispravnost ventilatora.
Nepravilan položaj jaja Jaja se skladište i ulažu u inkubator vrhom prema dole

Prerano leženje

Visoka temperatura inkubacije Proveriti opremu. Poštovati zahteve za temperaturom
Nepravilno skladištenje jaja Poštovati zahteve skladištenja jaja

Kasno i neravnomerno leženje

Niska temperatura inkubacije Proveriti opremu. Poštovati zahteve za temperaturom
Neujednačena t0 u inkubatoru Proveriti ispravnost inkubatora
Stara ili neadekvatno skladištena jaja Poštovati preporuke o skladištenju. Ne ulagati jaja starija od 7 dana.

Embrioni zalepljeni za ljusku

Niska vlažnost vazduha (naročito u izvodioniku) Povisiti vlažnost prema preporukama
Previsok stepen ventilacije Proveriti rad ventilatora. Smanjiti stepen ventilacije

Proces inkubacije jaja se završava vađenjem pilića. Nakon potpunog sušenja paperja pilića, pilići ostaju u izležioniku još tri do četiri sata i nakon toga počinje njihovo vađenje, sortiranje i pakovanje u kutije. Samo vitalni i živahni pilići se pakuju u specijalne kartonske kutije za transport pilića.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*