Hranidba pilića i nesilica

Starter se daje pilićima tijekom prvih 14 dana tova, a finišer nakon toga do kraja tova.

Finišer II može se davati pilićima posljednjih sedam dana tova. Ta je smjesa siromašnija bjelančevinama, a bogatija u metaboličkoj energiji. Ne smije sadržavati antibiotike, kokcidiostatike i druge lijekove koji se duže zadržavaju (rezidui) u mesu pilića, a mogu biti štetni za zdravlje potrošača. Tovni se pilići hrane po volji (ad libitum) iz poluautomatskih ili automatskih hranilica. Hrana za tovne piliće može biti brašnasta i peletirana. Peletiranu hranu pilići radije uzimaju, a utrošak hrane za 1 kg prirasta (konverzija) nešto je manja, no cijena peletirane smjese nešto je viša.

Tovni pilići vrlo su osjetljivi na svaku promjenu hrane i treba nastojati da se sastav smjese tijekom tova ne mijenja. Primjeri kompletnih smjesa za I i II fazu tova vidljivi su iz Tablice:

Sastav krmnih smjesa za brojlerski tov pilića (%)

Krmivo Starter (1. i 2. tjedan)   Finišer (3. – 6. tjedan)
Kukuruz 56,00 55,50 64,00 62,00
Sojina sačma 21,00 30,00 21,00 16,60
Suncokretova 5,50 4,00 5,00
sačma        
Lucerkino brašno 1,50 1,25 3,00
Riblje brašno 8,00 7,60 5,00
Svinjska mast 4,50 4,00 5,75 5,00
Dikalcijski fosfat 1,00 1,00 0,45 1,50
Stočna kreda 0,50 0,70 0,70 0,50
Sol 0,50 0,20 0,35 0,50
VAM 1,00 1,00 1,00 1,00
Sirovi proteini 21,7 22,66 18,40 18,60

Osim s gotovim krmnim smjesama, pilići se mogu hraniti i s dopunskim krmnim smjesama u smjesi sa žitaricama. Taj način hranidbe značajan je za manja gospodarstva, koja imaju mogućnost proizvodnje osnovnih sirovina (žitarica) koje se u prekrupljenome stanju miješaju s tvorničkim superkoncentratom (“super 35”). Na taj način proizvode adekvatne kompletne smjese kojima se postižu zadovoljavajući rezultati u tovu pilića. U prvoj fazi tova (prvih 14 dana tova) brojleri se hrane kompletnom tvorničkom smjesom Starter koja sadrži 21-24% sirovih bjelančevina.

U drugoj fazi od 15-42 dana tova (završna faza) koristi se u hranidbi vlastita smjesa koja se sastoji od tri žitarice (kukuruz, pšenica i ječam) u prekrupljenome stanju u kombinaciji s tvorničkim “superkoncentratom “.

Zbog povećanja energetske vrijednosti smjesa, u njih se mogu dodavati masti u količinu 5-10%. Time se povećava prirast pilića i smanjuje utrošak hrane za kilogram prirasta. S obzirom na to da dodavanje masti, zbog visoke cijene, često nije moguće, energetska vrijednost krmnih smjesa može se povećati većim udjelom kukuruza. Smjesa starter daje se u brašnastom, a smjesa finišer najčešće je u peletiranom obliku. Pelete imaju prednost u tovu zbog manjega rasipanja hrane, manjega stvaranja prašine, bolje ješnosti pilića, boljega sastava (nema dekomponiranja pri prijevozu) i higijenskoga stanja hrane.

Pilićima je potrebno osigurati i dovoljno hranidbenoga prostora. Za 100 pilića potrebne su tri hranilice promjera 40-45 cm. Kad se pilići hrane iz konvejera (valova), potrebno je dva centimetra hranidbenoga prostora po piletu do dobi od dva tjedna, tri centimetra za piliće do četiri tjedna i 5-6 cm za piliće u dobi više od četiri tjedna.

S obzirom na intenzivnu mijenu tvari te veliku energetsku i bjelančevinastu vrijednost obroka, pilići imaju velike potrebe za vodom. Smatra se da je svakom piletu potrebno oko 250 cmł vode na dan, računajući i potrebe za održavanjem higijene u peradnjaku. Kod nedovoljnih količina vode pilići jedu manje hrane, prirast im opada, tov se produžava, a unosnost tova smanjuje. Voda mora biti kvalitetna, bakteriološki čista i ne smije dolaziti u dodir s površinskom vodom.

Osim s gotovim krmnim smjesama, pilići se mogu hraniti i s dopunskim krmnim smjesama u smjesi sa žitaricama. Taj način hranidbe značajan je za manja gospodarstva, koja imaju mogućnost proizvodnje osnovnih sirovina (žitarica) koje se u prekrupljenome stanju miješaju s tvorničkim superkoncentratom (“super 35”). Na taj način proizvode adekvatne kompletne smjese kojima se postižu zadovoljavajući rezultati u tovu pilića. U prvoj fazi tova (prvih 14 dana tova) brojleri se hrane kompletnom tvorničkom smjesom Starter koja sadrži 21-24% sirovih bjelančevina.

U drugoj fazi od 15-42 dana tova (završna faza) koristi se u hranidbi vlastita smjesa koja se sastoji od tri žitarice (kukuruz, pšenica i ječam) u prekrupljenome stanju u kombinaciji s tvorničkim “superkoncentratom “.

Zbog povećanja energetske vrijednosti smjesa, u njih se mogu dodavati masti u količinu 5-10%. Time se povećava prirast pilića i smanjuje utrošak hrane za kilogram prirasta. S obzirom na to da dodavanje masti, zbog visoke cijene, često nije moguće, energetska vrijednost krmnih smjesa može se povećati većim udjelom kukuruza. Smjesa starter daje se u brašnastom, a smjesa finišer najčešće je u peletiranom obliku. Pelete imaju prednost u tovu zbog manjega rasipanja hrane, manjega stvaranja prašine, bolje ješnosti pilića, boljega sastava (nema dekomponiranja pri prijevozu) i higijenskoga stanja hrane.

Pilićima je potrebno osigurati i dovoljno hranidbenoga prostora. Za 100 pilića potrebne su tri hranilice promjera 40-45 cm. Kad se pilići hrane iz konvejera (valova), potrebno je dva centimetra hranidbenoga prostora po piletu do dobi od dva tjedna, tri centimetra za piliće do četiri tjedna i 5-6 cm za piliće u dobi više od četiri tjedna.

S obzirom na intenzivnu mijenu tvari te veliku energetsku i bjelančevinastu vrijednost obroka, pilići imaju velike potrebe za vodom. Smatra se da je svakom piletu potrebno oko 250 cmł vode na dan, računajući i potrebe za održavanjem higijene u peradnjaku. Kod nedovoljnih količina vode pilići jedu manje hrane, prirast im opada, tov se produžava, a unosnost tova smanjuje. Voda mora biti kvalitetna, bakteriološki čista i ne smije dolaziti u dodir s površinskom vodom.

Nesilice

Uz kvalitetnu hranu potrebno je osigurati i dovoljan hranidbeni prostor. Nesilice se uglavnom hrane kompletnim krmim smjesama po volji. Krmna smjesa trebala bi sadržavati 16-17 posto sirovih proteina, 3,5 posto kalcija, 0,7 posto fosfora. Preporučljiv odnos kalcija i fosfora je 4:1, a njihov sadržaj u hrani je važan jer ti elementi sudjeluju u najvećoj mjeri u izgradnji ljuske jajeta, a potrebno je osigurati i dovoljan hranidbeni prostor. Pri podnom načinu držanja potrebno je 13 cm dužine hranidbenog prostora po nesilici, a u kaveznom sistemu računa se 10 cm dužine valova na svaku nesilicu. Kokošima uz kvalitetnu hranu treba osigurati i dovoljne količine pitke vode koju također uzimaju po volji.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*