Istihara nije namaz želja, nego namaz u kojem tražimo od Allaha da nas uputi na ono što je najbolje za nas

Život na ovom svijetu pun je zamršenih i nejasnih situacija, u kojima čovjek ne zna kako bi postupio i šta bi uradio. Kada se nađe u takvoj situaciji, najbolje što može učiniti je da se direktno obrati svome Gospodaru i Stvoritelju, Poznavaocu tajnog i javnog, podigne skrušeno svoje ruke i iskreno Ga zamoli za pomoć i otklanjanje nedoumica, nadajući se Njegovoj nagradi i pomoći. Ako je neodlučan u kupovini/prodaji neke vrijedne stvari, kao što je kuća ili automobil, u prihvatanju poslovne ili bračne ponude, ako ima nedoumicu oko putovanja, preseljenja iz jednog u drugo mjesto, upisivanja ovog ili onog obrazovnog smjera, i sl., rješenje za svoje dileme i nedoumice potražiće u istihari (savjetovanju, dovi, namazu). Rekao je Ibn Tejmija: „Nije se pokajao onaj ko se, prije donošenja neke važne životne odluke, istiharom obratio Stvoritelju, savjetovao sa ljudima a zatim ustrajao u tome. Rekao je Uzvišeni: Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.  (Alu Imran, 159) U komentaru ovog ajeta Katade je rekao: „Nikada se ljudi nisu međusobno dogovarali/savjetovali, s ciljem postizanja Božijeg zadovoljstva, a da ih Allah, dželle šanuhu, nij uputio na ono što je najbolje za njih.“ Govoreći o istihari i mušaveri (dogovaranju, savjetovanju) imam Nevevi kaže: „Istihara  je traženje pomoći/“savjeta“ od Allaha a mušavera je traženje savjeta od umnih i učenih ljudi. I jedno i drugo je potrebno jer je čovjek, po svojoj prirod, slabo, nepotpuno i manjkavo biće. Kada se dvoumi u nekoj stvari, šta mu drugo preostaje, nego istihara i mušavera.“

Dova koja se uči na istihari-namazu

Džabir, radijallahu anhu, pripovijeda: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, nas je učio istihari u svakoj situaciji, kao što nas je učio surama iz Kur’ana. Rekao je:

NASTAVI ČITATI NA SLEDECOJ STRANI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*